Pouštní krize

Pouštní krize

Pořad v souvislostech


Hymna a chorál Svatý Václave
Budeme vysílat

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Vysílali jsme

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Audioarchiv
24. listopadu 2016 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

V adventní době se zaměří relace Dotýkání světla na rozhovory nad biblickými texty knihy Exodus.

Kniha Exodus popisuje vysvobození Izraele z otroctví v Egyptě a putování pouští. Pro naše adventní setkávání otevřeme tuto knihu na 32. kapitole. Mojžíš je v tu dobu na hoře Sinaj s Hospodinem a lid nabývá dojmu, že je ztracen. Situaci řeší to po svém: nechají si ulít zlatého býčka, kterého začnou uctívat. Tento hřích modloslužby ale nezůstane bez trestu. Velké množství Izraelitů přijde i o život. Hospodin také odmítá putovat uprostřed svého lidu. Proto se Izraelité v čele s Mojžíšem rozhodnou činit pokání a znovu se zavážou k věrnosti. Opět dostanou od Hospodina nové desky Zákona a podle Boží vůle vybudují putovní svatyni, ve které bude přebývat Boží sláva.

Tento příběh nám ukazuje nejdůležitější situace člověka v otázkách jeho spásy. Člověk totiž zhřešil, zaslouží si trest, a pokud touží po odpuštění, činí pokání a smíří se s Bohem. Díky milosti smíření se může opět člověk dostat k Bohu blíže. Z tohoto pohledu je advent, jako období radostného očekávání nejintimnějšího přiblížení Boha člověku, vhodný k rozjímání textů o nevěře Izraele a jejích následcích. Pozvání k rozhovorům nad starozákonními texty knihy Exodus přijal biblista a ředitel Českého katolického biblického díla Petr Chalupa.

Adventní Dotýkání světla vysíláme každý pátek ve 20.15 a neděli v 10.30. První část naladíte už tento pátek 25. listopadu 2016.