Dopis nemocným - květen 2016

Dopis nemocným - květen 2016
4. května 2016 Vítejte, senioři Autor: Sestra Pavla

Národní úmysl Apoštolátu modlitby nám pro tento měsíc předkládá prosbu, aby nás úcta k Panně Marii vedla k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a k bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Dopis nemocným - květen 2016

Drazí nemocní!

Národní úmysl Apoštolátu modlitby nám pro tento měsíc předkládá prosbu, aby nás úcta k Panně Marii vedla k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a k bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží. Pomoci by nám mohly homilie Sv. Otce Benedikta XVI., shrnuté v knížce Mariánské myšlenky. Aspoň některé vám nyní nabízím.

Hned v úvodu Sv. Otec říká: „Nemůžeme dostatečně chválit Boha, budeme-li mlčet o svatých, především o „Svaté“, která se stala jeho příbytkem na zemi, Marii… Právě když nahlížíme do Mariiny tváře, můžeme nejlépe spatřit Boží krásu, jeho dobrotu, jeho milosrdenství. V této tváři můžeme skutečně vnímat Boží světlo. Maria, Matka Páně, nás učí, co to znamená vstoupit do společenství s Kristem: Maria nabídla Ježíši vlastní tělo, krev a stala se tak živým stánkem Slova. Jeho přítomností se dala prostoupit v těle i duchu. Prosme ji, svou svatou Matku, aby nám pomohla stále více se otvírat Kristově přítomnosti; ať nám pomáhá věrně jej den za dnem následovat po našich cestách… Maria je žena, která miluje! Maria je plod i znamení lásky, jakou má Bůh k nám, znamením jeho něžnosti a milosrdenství. Proto se k ní obracejme spolu se všemi bratry všech dob a míst a svěřujme se jí se vším; se svými nadějemi, radostnými i bolestnými životními událostmi. Od Marie se tak naučíme dobrotě, která je připravena pomáhat a která je spojena s pokorou, ale i s velkomyslností přijmout Boží vůli, s hlubokým přesvědčením, opřeným o důvěru v něho, že jeho jakákoliv odpověď bude naše skutečné dobro… Maria je duchovní matkou celého lidstva, neboť Kristus vydal svou krev na kříži za všechny; a když visel na kříži, všechny svěřil do její mateřské péče… Duch svatý, který na Marii v Nazaretě sestoupil, aby z ní učinil matku vtěleného Slova, o letnicích sestoupil na rodící se církev, sjednocenou ve večeřadle kolem Marie. Prosme Marii, aby vyprosila nové vylití Ducha svatého na církev naší doby!… Maria je matkou vší útěchy a vší pomoci. Trpěla vnitřním mučednictvím, když v Betlémě svírala ve své náruči Vykupitele a i potom, když ho sňali z kříže. Znovu ho pak přijala do své náruče. Proto matce, která poznala jak radost z narození, tak trýzeň smrti svého a Božího Syna, svěřme stále znovu všechny ty, kteří jsou pronásledováni, mučení a tolik trpí. Maria je přece matka, která chrání svou láskou Boží rodinu na celém světě. Je vzorem všech matek, jejich velkého poslání chránit život v lásce a s láskou. Kéž nám dává odvahu říkat ´ne´ všem podvodům moci, peněz, požitkářství, korupci i všem nečestným ziskům, pokrytectví, egoismu a násilí. Víme, že jen srdce, obrácená k lásce, jíž je Bůh, mohou vytvořit pokoj a mír. Maria, ukaž se jako matka a dávej nám Krista, naději pro celý svět! Vypros nám, Maria, skutečnou a čistou víru. Amen!“

Moc vás zdraví

sestra Pavla