Dopis nemocným - prosinec 2016

Dopis nemocným -
6. prosince 2016 Vítejte, senioři Autor: Sestra Pavla

Dopis nemocným - prosinec 2016

Drazí nemocní!

„Dej rosu, nebe, nad námi, ať z oblak skane spása! Přijmi útěchu, můj drahý lide, neb blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě svírá bolest? Zachráním tě, neboj se a doufej - vždyť jsem to Já, já Hospodin, Pán a tvůj Bůh - Izraelův Svatý a tvoje Spása!“

Taková slova útěchy nám přináší celý advent. Vyzývá nás, abychom se více obraceli k Bohu, v němž vidíme zdroj života, a snažili se žít více podle jeho přikázání. Ve své lásce nám poslal svého jednorozeného Syna Ježíše Krista, aby nám ukázal cestu k Němu. Vždyť Pán Ježíš sám o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Ozařuje tu cestu zároveň jako jediná veliká hvězda, která svým jasem zastiňuje všechna ta malá světélka, která se snaží jako ty bludičky lidi oklamat. Sám papež František v poslední době označuje za největší lákadlo k sejíti z přímé cesty peníze, slávu a moc. Těmto svodům lidé těžko odolávají

Spisovatel G.B.Shaw (1856-1950) krátce před svou smrtí vyznal, že po skoro šedesáti letech pečlivého zkoumání lidí, nevidí jinou cestu z bídy světa než tu jedinou, kterou je Ježíš Kristus. A jako by chtěl oslavit betlémskou hvězdu, Albert Einstein říká, že na celém světě je skutečně jen jediné místo, kde není ani stopa po temnotě. Je to osobnost Ježíše Krista. V něm se před nás postavil Bůh nejzřetelněji.

Na této Zemi nežije nikdo, koho by Bůh nemiloval. Touží po tom, aby každý člověk přijal tu radostnou vánoční zvěst. Nabízí lásku i těm, které společnost odmítá a zavrhuje. Lidem bez rodiny, bez domova, živořícím na ulicích, všem, kteří jsou ponecháni napospas své zoufalé osamocenosti. Za ně, za všechny, se modleme a vyprošujme jim, aby i jim zazářilo betlémské světlo a našli cestu k narozenému Spasiteli. Prosme se sv. Bernardem:

Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí. Přijď, blesku Boží nádhery, sílo a moudrosti Boží. Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím.

A vroucněji se utíkejme k Matce Boží (z Vranova nad Dyjí):

Maria, Matko Naděje, kráčej s námi. Uč nás zvěstovat živého Boha. Pomáhej nám být svědky Ježíše, jediného zachránce. Učiň nás pohotovými v pomoci bližním, pohostinnými vůči těm potřebným, ochotnými učit se spravedlnosti. Učiň nás vášnivými staviteli milosrdného světa. Přimlouvej se za nás a upevňuj nás v jistotě, že se Otcův plán naplní. Jitřenko nového světa ukaž se jako Matka Naděje a bdi nad námi. Maria, daruj nám Ježíše. Učiň, abychom Ho vždy následovali a milovali. Amen!

Radostné a milostiplné Vánoce přeje

Sestra Pavla