Matka Páně podle Písem 1

Matka Páně podle Písem 1

Premiéra úvodního z dvanácti dílů vzdělávacího cyklu je v pondělí 1. října 2012 v 16 hodin. V prvním pořadu hovoříme o mariánském fenoménu.

Mariánský fenomén zahrnuje všechny projevy mariánské úcty ve všech možných oblastech lidského myšlení a konání. Úctu (případně averzi) k tajemství Panny Marie projevovanou v kultuře, literatuře, výtvarném umění, ikonografii, hudbě a pod. Od apoštolských dob existuje v Božím lidu mariánská úcta,  jak to nakonec výmluvně dokládají zejména lukášovské a janovské novozákonní texty. Mariánský fenomén  v profánním i křesťanském smyslu překračuje hranice katolicismu.

Mariánská úcta se však někdy prezentuje ne zcela správným a přijatelným způsobem. Neadekvátní projevy diskreditují Mariino tajemství a jeho pravou vypovídací hodnotu. Před teologem je celá řadu problémů: Jak sladit tradiční mariologické výpovědi s požadavky dnešní doby s kritickým přístupem otevřeně uvažující mysli?

Je třeba rozlišovat mariánskou úctu, mariánskou literaturu a mariologii, která je součástí teologických disciplin. Velkou pomocí mariánským ctitelům ke zdravému přístupu  vůči tajemství Matky Páně je čtivý a srozumitelný List Mezinárodní papežské mariánské akademie adresovaný těm, kdo se zabývají mariologií - "Matka Páně - památka, přítomnost, naděje". Přeložil a úvod napsal prof. C. V. Pospíšil, člen korespondent MPMA.   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. V knize najdete také český překlad apoštolské exhortace papeže Pavla VI. O mariánské úctě Marialis cultus.

                                          

                                                    

Pořady vzdělávacího cyklu "Matka Páně podle Písem" připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Kristián Praha. Vysílají se od pondělí 1. října 2012 s týdenní periodicitou. K novému poslechu je nabízí Audioarchiv Proglasu.