Matka Páně podle Písem 12

Matka Páně podle Písem 12
14. prosince 2012 Matka Páně podle Písem Autor: Jana Beránková

Závěrečný pořad dvanáctidílného vzdělávacího cyklu "Úvod do mariologie" je v pondělí 17. prosince 2012 v 16 hodin. Prof. Ctirad Václav Pospíšil  se bude věnovat Janovu evangeliu a Apokalypse z hlediska mariologie. Repriza je v neděli v 10.30 hodin.

Ve dvanáctém pořadu  vzdělávacího cyklu se ještě krátce vracíme k evangelistu Lukášovi. Jde nám o text z jedenácté kapitoly. Lk 11, 27-28

Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je“.  - Máme tady opět ono příbuzenství podle těla a podle ducha.

Tentýž autor, Lukáš, který sepsal evangelium, je autorem Skutků apoštolů. V první kapitole je text Nanebevstoupení Ježíšovo. A tam je také zmínka o Marii Matce Páně. Sk 1, 13-14.

Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. -

Janovo evangelium

Texty, které se vztahují k Ježíšově Matce jdou za hranice mariologie. Dá se říci, že tady se rodí mariánská mystika. Zaměříme se na tři významné texty v Janově evangeliu:

V první textu v Prologu nacházíme verš 13.

Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,

jako děti pozemských otců,

nýbrž narodili se z Boha.

Druhý text Jan 2, 1-12

Svatba v Káně galilejské. Ježíš promění vodu ve víno. Jakou roli tu hraje jeho Matka Maria?

Třetí text Jan 19, 25-27  U Ježíšova kříže

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“  V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

Zjevení Janovo

Autor Zj je podle církevní tradice ztotožňován s apoštolem Janem, synem Zebedeovým a autorem čtvrtého evangelia i tří janovských listů. 12. kapitola je uvedena veršem:

A ukázalo se veliké znamení na nebi: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

Jde o mariologický odkaz ?