Matka Páně podle Písem 7

Matka Páně podle Písem 7
12. listopadu 2012 Matka Páně podle Písem Autor: Jana Beránková

Premiéra dalšího z dvanácti dílů vzdělávacího cyklu je v pondělí 12.11.2012 v 16 hodin. Repríza je následující neděli v 10.30 hodin. V sedmém pořadu  začneme hledat motivy Matky Páně v Novém zákoně. Dnes v Listu apoštola Pavla Galaťanům.

 René Laurentin v Pojednání o Marii  k našemu tématu mj. píše.

List Galaťanům 4,5

Pravděpodobně nejstarší dochovaná zmínka o Panně Marii je v Listu Galaťanům, který patří do první vrstvy novozákonního poselství. Je jen letmá a o Marii se z ní příliš nedovíme:

Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přjati za syny (Gal 4, 4-5: srov. Řím 1,3)

Jak je tento úryvek strukturován? Jsou v něm vyjádřeny čtyři myšlenky, z nichž dva a dvě spolu souvisejí a navzájem se doplňují.

narozený ze ženy                     tak jsme byli přijati za syny

Podrobený Zákonu                 aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu

Je jistě lákavé, některou z os tohoto pojmového řetězce prodloužit. Protestanté se zajímají především o svislou osu, o souvislost mezi ženou a Zákonem, což Mariin význam spíše snižuje (Gal 3,15-4,7: srov. Řím 2,21-4,25: 7)

Katoličtí mariologové se soustředí na vodorovnou osu: „narozený ze ženy…, tak jsme byli přijati za syny…"

Nezdráhají se  vidět v tomto verši narážku na ženu z Gen 3,20: Evu, „Matku živých", a vykládají ho ve smyslu duchovního mateřství.

Oba dva přístupy (žena a Zákon - lidské narození Božího Syna a přijetí křesťanů za Boží syny) mají v textu své opodstatnění.

První odpovídá pavlovskému tématu ponížení Božího Syna, jeho „kenoze“, a připomíná, že Kristus kvůli nám na sebe vzal „přirozenost služebníka" (Flp 2,7).

Druhý dosvědčuje, že toto "ponížení" je počátkem a prostředkem naší spásy, která bude završena naším přijetím za Boží syny.

(konec citace)

                                      

Prof. C.V. Pospíšil ve svém výkladu rozvíjí dál.

„Když přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna narozeného z ženy". Co míní apoštol Pavel tím „posláním"?  Gal 4,4-4,7

A další otázka: 

Souvisí narození z ženy se Zákonem nebo s osvobozením zpod Zákona ? A co tady znamená titul Syn člověka ?

 

Vzdělávací cyklus "Matka Páně podle Písem" redakčně připravuje  Jana Beránková ve Studiu Kristián Praha. Pořady k novému poslechu  nabízí Audioarchiv Proglasu.