Matka Páně podle Písem 8

Matka Páně podle Písem 8
19. listopadu 2012 Matka Páně podle Písem Autor: Jana Beránková

Premiéra dalšího z dvanácti dílů vzdělávacího cyklu je v pondělí 19.11.2012 v 16 hodin. Repríza je následující neděli v 10.30 hodin. V osmém pořadu  pokračuje prof. Ctirad Václav Pospíšil  v hledání motivů Matky Páně v Novém zákoně. Dnes v Markově evangeliu.

Definitivní forma Markova evangelia je zřejmě redakčně nejstarší ze všech evangelií, protože je jasné, že Lukáš i Matouš Markovo evangelium znali. Marek byl podle všeho jakýmsi sekretářem apštola Petra a evangelium by mělo být jakýmsi zpracováním obsahu Petrova kázání obráceného především vůči helénistickým křesťanům v Římě. Základní titul v něm je Syn Boží. Evangelium nehovoří o Ježíšově dětství, začíná křtem Ježíše. Jádrem tohoto hlásání není ontologie, ale to, co Ježíš udělal, velikonoce, kříž.

V Markově evangeliu nyní hledáme zmínky o Marii Matce Páně.

První zmínka o Marii v Markově evangeliu je Mk 3, 20-21. „Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili: říkalo se totiž, že se pomátl".

Druhá zmínka Mk 3, 31-35. „Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. Kolem něho seděl zástup. Řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo  činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“ - Co dodáme k těmto textům? 

Ve druhém textu (Mk 6, 1-6) Nazareťané odmítají uvěřit v Ježíše proto, že je to přece jenom „ten tesař, syn Mariin“. Pro toho, kdo zná Ježíše podle těla, je nesnadné poznat ho i podle Ducha.

Tyto texty byly dlouho opomíjeny. Ani v jedné z četných mariánských encyklik vydaných v uplynulých sto letech o nich není zmínka, pozornost jim věnoval teprve II. vatikánský koncil. Jejich význam spočívá v tom, že ukazují mariologii cestu ze slepé uličky: díky nim jsme si uvědomili, že Mariinu velikost nelze chápat jako velikost podle těla, a že tedy nelze oslavovat Mariino mateřství a zapomínat přitom na dary, jež z Boží milosti obdržela.

Knihu Pojednání o Marii francouzského teologa René Laurentina vydali Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství v roce 2005.

Vzdělávací cyklus  "Matka Páně podle Písem" připravil Prof. Ctirad Václav Pospíšil Th.D. v roce 2012. Pořady vám k novému poslechu nabízí  Audioarchiv Proglasu.