Matka Páně podle Písem 9

Matka Páně podle Písem 9
23. listopadu 2012 Matka Páně podle Písem Autor: Jana Beránková

Premiéra dalšího z dvanácti dílů vzdělávacího cyklu je v pondělí 26. listopadu 2012 v 16 hodin. V devátém pořadu probírá Prof. Ctirad Václav Pospíšil Matoušovo evangelium z hlediska mariologie.

V devátém pořadu se opět věnujeme biblické mariologii. Otevíráme Matoušovo evangelium.

Původ Ježíše Krista

„Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, Salmón měl syna Boáza z Rachaby, Báz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále.

David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. ………Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus“.

Všimněme si žen v rodokmenu.

Co tím chtěl evangelista Matouš říct?

Narození Ježíše Krista

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou manželku: neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodil svůj lid z jeho hříchů.“

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ´Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,´to jest přeloženo ´Bůh s námi´. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna: a dal mu jméno Ježíš.

Odkaz na starozákonní proroky rozebírá více René Laurentin v kapitole Maria v Písmu v knize Pojednání o Panně Marii.

Útěk do Egypta

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu: neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ´Z Egypta jsem povolal svého syna.´

V této epizodě je důležitý Josefův postoj k Marii a dítěti.