Dotýkání světla - 800 let Řádu kazatelů

Dotýkání světla - 800 let Řádu kazatelů
22. dubna 2016 Dotýkání světla Autor: Jana Beránková

připomene P. Benedikt Tomáš Mohelník - současný představený České dominikánské provincie. Premiéra je v pátek 22. 04. 2016 ve 22 hodin. Repríza je následující neděli v 17. 30 hodin.

Řád kazatelů je řeholní společenství v rámci Římskokatolické církve, který na počátku 13. století založil sv. Dominik Guzmán. Celý řád zahrnuje mužskou větev, kontemplativní mnišky, kongregace sester zaměřené na aktivní činnost, sekulární instituty, sdružení kněží a jáhnů, sdružení laiků a různá bratrstva, zejména růžencové.

Hlavním posláním dominikánského řádu je kázání . Hlásání evangelia Ježíše Krista – Vtěleného Božího Slova, který přinesl všem lidem radostné poselství o Boží lásce a jeho milosrdenství.

Dominikáni se obracejí ke všem lidem bez rozdílu, zejména k chudým a znevýhodněným.

Současným představitelem České dominikánské provincie je fr. Benedikt Tomáš Mohelník, OP z kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě.

                                

Způsob života v řádovém společenství chápou jako účast na poslání a životě apoštolů Ježíše Krista. Apoštolský způsob života, jak mu rozuměl sv. Dominik, charakterizují čtyři základní prvky:

 • Společný život. Komunita bratří se snaží o jednomyslnost, sdílí veškerá hmotná i duchovní dobra a v každodenním životě usiluje o naplnění nejdůležitějšího pravidla života: milovat Boha z celého srdce a bližního jako sebe. Bratři se zasvěcují Bohu slibem poslušnosti a zachovávají evangelní rady čistoty a chudoby.
 • Slavení liturgie. Slavnostní a společné slavení liturgie, především eucharistie, je jedním z hlavních úkolů dominikánského povolání. V liturgii bratři spolu s Kristem oslavují Boha a prosí Otce milosrdenství za celou církev i za potřeby a spásu celého světa.
 • Studium. Studium bratří kazatelů ( OP ) směřuje hlavně k tomu, aby mohli být užiteční duchovnímu prospěchu lidí. Studium Bible a teologie je  učí chápat Boží moudrost a rozumět současnému světu. Nauková tradice řádu vede k tomu, aby tříbili přirozený sklon lidí k pravdě. Vytrvalé studium živí kontemplaci.
 • Služba slova – kázání. Řád byl založen zvláště pro kázání a pro spásu duší. Bratři jsou po příkladu sv. Dominika posláni ke všem lidem, skupinám a národům, k věřícím i nevěřícím.
 •  
 • O programu oslav 800. výročí Řádu kazatelů informují webové stránky http://www.op.cz/
 •  
 •  
 • Pořad Radia Proglas připravila Jana Beránková. Audioarchiv
 • NyníKomorní hudba
  Skladba: Dueto F dur pro violu a violoncello - Andante; Autor: Rolla Alessandro; Sóla: Besa Alexander - viola, Mosca Marco - violoncello
  02:00Zrcadlo týdne
  02:15Komentář týdne
  02:25Písně
  03:00Z archivu hudebních...
  03:43Písničky před svítáním
  05:00Varhanní hudba

  Blahopřání

  Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

  Regiony

  Regiony