Jak se modlit růženec

Chcete-li, můžete se přidat k modlitbě růžence v našem vysílání. Nebo se samozřejmě můžete modlit i sami doma, na cestách nebo kdekoli zrovna budete (a třeba i za Radio Proglas, které vaše modlitby potřebuje).

Modlitba růžence má tuto strukturu:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého věříme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého doufáme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého milujeme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Následuje pět tzv. desátků – tvoří je modlitba Otče náš a desetkrát modlitba Zdrávas, Maria; v ní se po jménu Ježíš vkládají tzv. tajemství, tj. události z dějin spásy. Každý růženec má pět tajemství, pro každý desátek jedno:

Radostná tajemství
Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala
Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Tajemství světla
Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
Ježíš, který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
Ježíš, který ustanovil Eucharistii

Bolestná tajemství
Ježíš, který se pro nás krví potil
Ježíš, který byl pro nás bičován
Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž
Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Slavná tajemství
Ježíš, který z mrtvých vstal
Ježíš, který na nebe vstoupil
Ježíš, který Ducha Svatého seslal
Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal
Ježíš, který tě v nebi korunoval

Po každém desátku následuje chvalozpěv Sláva Otci a tzv. fatimský dodatek – prosba:
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Po pátém desátku pokračujeme:
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství; živote, sladkosti, a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy; k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči; a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž; ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
– aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavenné Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

A můžeme přidat jakoukoli krátkou modlitbu pro získání plnomocných odpustků.