Jak se modlit breviář

Breviář je určen především pro modlitbu ve společenství. Minimální počet účastníků jsou tedy dva. Při vyšším počtu (čtyři a více) se modlící se společenství rozdělí do dvou částí – bývají označovány jako „chóry“. Jednotlivé chóry se při modlitbě střádají; systém bude zmíněn níže u jednotlivých částí breviáře.
Technicky vzato má modlitba breviáře následující strukturu:

Zahájení

Jeden z přítomných zahájí slovy:
Bože, pospěš mi na pomoc.
Ostatní odpovídají:
Slyš naše volání.
Všichni společně pokračují:
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja.
(kromě doby postní)

Hymnus

Oba účastníci (resp. oba chóry) se střídají po slokách; danou sloku říká celý chór společně.

Žalmy a kantikum se svými antifonami

Každý žalm a každé kantikum má svou antifonu – typicky biblický verš nebo jeho parafrázi. Tato antifona se říká na začátku před prvním veršem daného žalmu či kantika a opakuje se na konci. Na začátku říká antifonu pouze jeden účastník, na konci všichni.
Žalmy a kantikum jsou členěny do veršů. Účastníci (chóry) se střídají po jednotlivých verších. Daný verš říká celý chór společně.
Hvězdička, kterou najdete přibližně uprostřed každého verše, označuje krátkou, asi vteřinovou pauzičku – právě tak na nádech.
Na konci každého žalmu i kantika (není-li uvedeno jinak) se říká chvalozpěv Sláva Otci, a to rovněž po verších.

Krátké čtení

Krátké čtení čte jeden z účastníků. Doporučujeme uvést název biblické knihy, z niž je text vzat. Na konci čtení se neříká nic. Po krátkém čtení v našem vysílání následuje mezihra.

Zpěv po krátkém čtení

Po mezihře jeden z účastníků (nikoli nezbytně ten, jenž četl krátké čtení) přečte první verš. Ostatní ho po něm zopakují. Čtenář prvního verše přečte první část druhého verše, ostatní se přidají na druhou část druhého verše. Čtenář prvního verše přednese první část chvalozpěvu Sláva Otci. Pak všichni zopakují první verš.

Evangelní kantikum s antifonou

Po zpěvu po krátkém čtení přečte jeden z účastníků modlitby antifonu k evangelnímu kantiku. V ranních chválách se čte Zachariášovo kantikum (začíná slovy »Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele«), ve večerních Kantikum Panny Marie (začíná slovy »Velebí * má duše Hospodina«).
Evangelní kantikum se čte stejným způsobem jako žalmy, tedy po verších. Na konci se připojí chvalozpěv Sláva Otci a po něm všichni zopakují antifonu.

Prosby

Jeden z účastníků přečte úvod k prosbám. Ostatní se přidají na invokaci psanou kurzívou.
Následují jednotlivé prosby. Modlí-li se dva lidé, může jeden z nich číst první část každé prosby (k pomlčce), druhý pak druhou část (od pomlčky). Modlí-li se více lidí, může každý účastník přečíst jednu prosbu celou, jednotliví účastníci se střídají.
Po poslední prosbě všichni zopakují invokaci psanou kurzívou.

Modlitba Otče náš

Tuto modlitbu říkají všichni společně. Na konci se neříká Amen.

Závěrečná modlitba

Jeden z účastníků (obvykle ten, který zahajoval), přednese závěrečnou modlitbu; neříká se výzva Modleme se.
Je-li modlitba směřována k Otci, končí slovy:
…skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Je-li směřována k Otci, ale je v ní zmiňován Syn, je zakončena:
…neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Oslovuje-li modlitba Syna, končí slovy:
…neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Ostatní na konci (po slovech »…na věky věků.«) odpovídají: Amen.

Zakončení

Je-li přítomen kněz nebo jáhen, udělí požehnání obvyklým způsobem.
Jinak jeden z účastníků (obvykle ten, který zahajoval) řekne:
Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
Ostatní odpovídají: Amen.

březen 2013 Eda