Pastýřský list slovenských biskupů k návštěvě papeže Františka

Pastýřský list slovenských biskupů
29. srpna 2021 Nábo Autor: P. Martin Holík

Bratislava 28. července (KBS) U příležitosti nadcházející návštěvy Svatého otce na Slovensku přinášíme v plném znění pastýřský list slovenských biskupů. Převzato z webu Tlačového strediska Konference biskupov Slovenska TK KBS.

Drazí bratři a sestry!
Příprava návštěvy známých osobností vždy vyžaduje velké organizační nasazení značného počtu lidí, a to před zraky celé společnosti. Výměna názorů je jeho přirozenou součástí, nechybí napětí ani otazníky vyplývající z plynutí času a vývoje konkrétní situace.

Ale pak přijde okamžik, kdy si všichni lidé dobré vůle uvědomí, že příchod očekávaného hosta je zcela bezprostřední; že on sám je tak blízko – přímo před našimi dveřmi. Je to chvíle, kdy se má vše uklidnit a soustředit se na samotné setkání s ním.
Díky zkušenosti osobní přítomnosti člověk najednou pochopí, co je skutečně podstatné, skutečně důležité "tady a teď". Takové probuzení je plodem mnoha tichých modliteb a obětí na úmysl duchovního užitku ze setkání se Svatým otcem.

Za několik dní vystoupí papež František z letadla a poprvé se dotkne slovenské půdy.

Ostatně sám Svatý otec již řekl, co je základní motivací jeho cesty: jako nástupce svatého Petra "mu Pán Ježíš svěřil úkol posilovat bratry ve víře" (čteme v Apoštolském listu Svatého otce Františka všem zasvěceným osobám u příležitosti Roku zasvěceného života 2014).  S těmito slovy – a s celou spiritualitou Svatého otce – hluboce rezonuje motto a logo jeho návštěvy na Slovensku: "Na cestě k Ježíši s Marií a Josefem". Papež František, mariánský ctitel, který vyhlásil Rok svatého Josefa, nás nyní přichází povzbudit k ještě hlubší víře v Ježíše; Ježíše živého a skutečně přítomného, osobně blízkého každému z nás.

V síle přítomného okamžiku budeme – vedeni Duchem svatým – vnímat výjimečnost papežova poslání. A to i podle obsahu setkání v různých lokalitách Slovenska:

  • Jako Kristova velekněze: při slavení mše svaté v Šaštíně a božské liturgie svatého Jana Zlatoústého v Prešově.
  • Jako pontifika - stavitele mostů: při ekumenickém setkání s církevními představiteli a u památníku holocaustu v Bratislavě.
  • Jako dobrého pastýře periferií mezi sestrami Matky Terezy v Petržalce a mezi Romy v Košickém Luníku IX.
  • Jako bratra, učitele a apoštola: před biskupy, kněžími a zasvěcenými osobami v katedrále svatého Martina v Bratislavě a před mládeží na stadionu Lokomotíva v Košicích.

Všude uvidíme papeže Františka jako Petra - Skálu: všichni totiž potřebujeme vědět, co nám Bůh zjevil, čemu máme věřit, co od nás Bůh žádá a jak se máme chovat. Přednostně ve věcech pravé víry a morálky – což je nezastupitelná úloha papeže.

Jedním z projevů duchovně vnímavého srdce je osobní účast na setkáních se Svatým otcem. Jsme si plně vědomi toho, jak složitá je v tomto ohledu situace. O to více se však obracíme na ty, kterým nic nebrání v osobní přítomnosti. Zveme vás a povzbuzujeme: přineste nutnost registrace jako oběť za církev i za spásu nesmrtelných duší – a přijďte osobně vytvořit společenství jednoty bratří a sester, kteří chtějí jít s Marií a Josefem na cestě k Ježíši. Nezůstávejte doma, drazí bratři a sestry. Přijeďte! Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín vás s radostí očekávají!

Samozřejmě přejeme vnitřní pokoj a otevřené srdce i vám všem, kteří budete papeže Františka z jakéhokoli důvodu doprovázet prostřednictvím médií. I vy se stanete součástí společenství, které spojuje touha čerpat z papežových slov sílu pro autentický křesťanský život v moderní společnosti. 

Všichni bez rozdílu – inspirováni papežem Františkem – chceme uznat aktuálnost Ježíšových slov z evangelia této neděle. A zároveň učinit slavnostní předsevzetí: Nikdy neopustit Boží přikázání kvůli lidským zvykům a naukám; nechceme "chválit Pána rty", ale přitom srdcem od něj vzdáleným (srov. Mk 7,6-8). Chceme mu být skutečně blízko, nejen navenek, ale celým svým srdcem.

Blízkost k Ježíši je vlastně cestou Panny Marie, cestou s Pannou Marií. Papež se s ní na Slovensku mnohokrát setká. V bratislavské katedrále svatého Martina projde kolem oltáře Sedmibolestné Matky Boží, v Prešově Svatý otec korunuje ikonu Přesvaté Bohorodičky z Klokočova a tuto cestu pod ochranou Matky Boží zakončí v Národní mariánské svatyni v Šaštíně, v bazilice Sedmibolestné Panny Marie.

Drazí bratři a sestry, svěřujeme pouť papeže Františka na Slovensku i samotného Svatého otce pod ochranu Panny Marie. Kéž nám jako naše patronka a Matka spolu se svatým Josefem dopřeje, abychom se stále více přibližovali k Ježíši a přijímali ho v hloubi srdce jako svého osobního Spasitele a Vykupitele.

Náš pastýřský list proto uzavíráme modlitbou nejvyššího pastýře církve, papeže Františka. Přednesl ji na konci své meditace o sedmi bolestech Matky Boží:

"Děkuji ti, že jsi přijala nabídku stát se Matkou, když ti to anděl řekl.
A díky za to, že jsi přijala nabídku stát se matkou, když ti to řekl Ježíš."
(Homilie "Panna Maria Sedmibolestná, učednice a matka", 3. dubna 2020).
Panno Maria Sedmibolestná, oroduj za nás!

Těšíme se na setkání s vámi během návštěvy Svatého otce na Slovensku!
Ze srdce vám žehnají všichni slovenští biskupové.

Přeloženo www.DeepL.com/Translator a upraveno oMH