Příležitost neděle 13. 12. pro posluchače Proglasu

12. prosince 2009 Nábo Autor: P.  Martin Holík

Mimořádné příležitosti pro věřící katolíky v Roce kněží.

Dodávám, že plnomocné odpustky, tedy odpuštění časných trestů za hříchy přivlastnitelné tentokrát plně každému se získají za obyvklých podmínek: přijímá pravidelně (cca měsíčně) svátost smíření nebo ji přijme řekněme týden před, týden po, a v neděli samozřejmě svaté přijímání; plus nelibovat si = netoužit po něčem hříšném. Udělat ten den dobrý skutek. Tato jediněčná možnost je i pro vás nemocné a nepohyblivé u rozhlasových přijímačů. Nejbližší možnost: Čtěte oddíl II, bod 3.

Další letošní mimořádné možnosti vyplývající z Roku kněží uvádím níže.

o. Martin 


Přikládám výňatek aktualizovaného dekretu s vyznačenými (neexpirovanými) daty. Platí pro brněnskou diecézi; pro ostatní platí obdobně, data prosím pilně vyhledejte sami.

DEKRET O ODPUSTCÍCH

u příležitosti Roku kněží,

který byl vyhlášen ke cti sv. Jana Marie Vianneye

Papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského Jana Marie Vianneye na období 19. 6. 2009 až 19. 6. 2010 Rok kněží.* K tomuto jubilejnímu roku uděluje Apoštolská penitencierie odpustky, přičemž místní ordinář má určit další specifické dny pro získání odpustků. Tímto dekretem k již stanoveným podmínkám Apoštolské penitencierie zároveň určuji následující další dny.

I. - Pro kněze

II. - Pro kněze

III.  Podmínky pro všechny věřící k získání plnomocných odpustků

1.  opravdově litovat svých hříchů

2.  v kostele nebo kapli se zbožně účastnit mše svaté

3.  obětovat za kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému Knězi

4.  v tentýž den udělat jakýkoliv dobrý skutek, aby kněží byli posvěceni a přetvořeni podle Ježíšova Srdce

5.  vyznat se ze svých hříchů (cca plus mínus týden-pozn. oM) ve svátosti smíření a pomodlit se na úmysl Svatého otce

v době:

a)  v den zahájení a zakončení Roku kněží  19. června 2009, 19. června 2010

b) v den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Marie Vianneye - 14. srpna (1859)

c) v první čtvrtky v měsíci od 19. června 2009 do 19. června 2010, to je konkrétně

   1. října, 5. listopadu, 3. prosince 2009; 7. ledna 2010, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června.

d) pro věřící nacházející se na území brněnské diecéze:

1.  v den návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně - 27. 9. 2009

2.  v den přijetí biskupského svěcení řádně ustanovených brněnských biskupů, kteří dosud žijí:

Vojtěch 31. března 2010 (1990), Petr 11. září 2009 (1999)

3.  v den přijetí svátosti kněžství vlastního faráře nebo farního administrátora věřících farnosti

Posluchači Proglasu: P. Martin Holík 13. prosince (1987), váš o. farář: ....  , váš kaplan:.... 

4.  pro členy institutů zasvěceného života či apoštolského života, pro zasvěcené panny a poustevníky(ce)
v den přijetí svátosti kněžství jejich stálého zpovědníka nebo duchovního vůdce

IV. Podmínky pro staré a nemocné věřící k získání plnomocných odpustků

1.  nemožnost z oprávněných důvodů vyjít z domova

2.  mít duší zbavenou jakéhokoliv hříchu

3.  mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky pro udělení odpustků, jakmile to bude možné (svatost smíření, mše svatá, modlitba na úmysl Svatého otce)

4.  pomodlit se za posvěcení kněží

5.  obětovat v důvěře své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů za posvěcení kněží

6.  v době od 19. června 2009 do 19. června 2010

V. Podmínky pro všechny věřící k získání částečných odpustků

1.  Pomodlit se kdykoli zbožně pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života - v době od 19. června 2009 do 19. června 2010.

Dáno v Brně dne 15. srpna 2009 o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Čj.: Ep/1038/09

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup

* Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie, dekretem ze dne 25. dubna, o svátku sv. Marka, evangelisty, léta od Vtělení Páně 2009.