Reakce na Noční linku 28. ledna 2008

30. ledna 2008 Noční linka Autor: Jaroslav Kratka

V Noční lince zazněl dotaz jednoho z posluchačů, dotaz, který v různých obměnách tu a tam zaznívá a který můžeme shrnout do slov: „Čím se Židé provinili, že je stále pronásleduje nenávist a utrpení?“

Jistě by se daly na takovou otázku najít různé úhly pohledu. Jinak bude hodnotit příčiny nenávisti ateista, jinak antisemita a jinak křesťan. Pokusím se tedy na ni odpovědět z pohledu mně vlastního, z pohledu křesťana.

Claude Tresmontant, významný katolický filosof, ve své knize Otázky naší doby poukazuje na to, že se hebrejský lid stal nositelem nové informace, která již není předávána pomocí genů, ale je předávána a přijímána rozumem, myšlením a svobodnou vůlí. Tato informace nese v hebrejštině název Tóra (zjednodušeně můžeme říct Bible). A tak se lid Tóory začíná lišit od okolních národů a tato odlišnost se stává důvodem k nenávisti.

Na své cestě z egyptského otroctví se Izraelci střetávají v těžké bitvě s Amálekem (Ex 17,1). O tomto národě toho moc nevíme. Již dávno neexistuje, ale Židé věří, že duchovní Amálek je v dějinách stále přítomný. Jméno Amálek se překládá „Ten z hlubiny“. Jakoby z hlubiny zla se v dějinách vynořuje čas od času tento nepřítel Božího lidu, aby se ho pokusil zahubit. Haman, Hitler, Stalin – ty různé podoby Amáleka stále usilují o jedno. Vymazat lid Tóry z tváře světa. Je zajímavé, že všechny tyto postavy měly kromě nenávisti k Židům vřelý vztah okultismu.

Zlo útočí, ale Bůh lid Tóry předivně chrání. Haman umírá na šibenici, kterou chystal pro Židy, a ti na památku této události slaví každý rok svátek Purim. Stalin připravoval likvidaci Židů v Rusku , ale než k tomu došlo, umírá v roce 1953 právě na svátek Purim a pogrom se nekoná. Norimberský tribunál soudí nacistické zločince a na konci procesu je oběšeno deset nacistů, stejně jak bylo kdysi popraveno deset Hamanových synů.

A ještě jeden hluboký obsah umí rabíni na rozdíl od nás objevit v biblickém textu: Amálek napadl Boží lid v Refidímu. Toto slovo je blízké kořenu R-P-H, který znamená „ochabnout“. Číselná hodnota slova Amálek se rovná 240 a je stejná jako u slova SEFEK, které znamená „pochybnost“. Můžeme tedy shrnout: když ochabuje víra, přichází pochybnost (Amálek), aby odvrátil člověka od Božích cest. Čím je víra slabší, tím více Amálek cítí příležitost a ještě více útočí.

Je velice smutné, že se můžeme setkat i s křesťany, kteří ve své prosté lidové zbožnosti přijali za své některé z myšlenek Amáleka a více či méně otevřeně vyjadřují svou nenávist k Židům. Zvláště pro ně bych rád ještě jednou na závěr citoval Claude Tresmontanta: „Antijudaismus je samou svou podstatou protikřesťanský… nenávist namířená proti judaismu a křesťanství je jedna a tatáž.“ Kdo cítí nenávist k našim starším bratřím ve víře, měl by se vážně zamyslet nad tím, zda je ještě vůbec křesťanem.

Posluchač Witold


Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony