Knihovnička Vyšehradu

Knihovnička Vyšehradu
11. prosince 2016 Knihovnička Proglasu, Advent Autor: Jana Beránková

 Ing. Pravomil Novák, ředitel nakladatelství Vyšehrad, uvádí předvánoční nabídku knižních novinek. Premiéra v neděli 11. 12. 2016 v 13.20 hodin.

John Main: Ticho a hluboký klid

Šest let po anglickém vydání se dostala na pulty českých knihkupectví sbírka textů z knih Johna Maina (1926–1982), zakladatele Světového společenství pro křesťanskou meditaci. Tento irský benediktin a vyhledávaný duchovní učitel vedl od poloviny 70. let meditační kurzy ve svém klášteře Ealing Abbey v Londýně. Vycházel přitom ze spirituality pouštních otců, především však z vlastní spirituální zkušenosti a dlouhodobé praxe kontemplativní modlitby. Vážným zájemcům o tuto techniku meditace lze doporučit ještě knihy Mainova žáka Laurence Freemana Křesťanská meditace (Vyšehrad, 2010) a Vnitřní světlo (Vyšehrad, 2013).


Josef Imbach: A učil je v podobenstvích 
Literární útvar podobenství mělo dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi konkrétního člověka a učí jej vidět život v Boží přítomnosti. Ježíš nikdy nepředkládal učedníkům abstraktní teologii. Obraznost příběhu a hloubka poetického vidění jeho podobenství tak promlouvají k posluchačům i po staletích mocněji, než by to dokázaly pouhé abstraktní poučky. V této knize to její autor potvrzuje i ozvěnou Ježíšovy zvěsti v tvorbě velkých literárních osobností, k nimž patří mj. F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, A. Moravia nebo I. B. Singer.


Otto Hermann Pesch: Modlitba je řeč víry
V dnešním světě ovládaném technikou a ekonomikou se ocitá naše víra v osobního Boha před řadou problémů – a právě tak modlitba. Co můžeme dělat, aby tato podstatná složka křesťanské existence odpovídala naší životní situaci a zůstala pro nás zdrojem síly a naděje? Autor vychází při hledání odpovědi z hluboké zkušenosti. Ve své knize popisuje s naprostou otevřeností a pochopením obtíže moderního člověka, vysvětluje jednotlivé druhy modliteb (každodenní, liturgická, prosebná, rozjímavá) a střízlivým a zároveň laskavým způsobem dává praktické rady, jak můžeme v modlitbě vyjadřovat svoji víru dnes.


Paul M. Zulehner: Papež František a jeho reforma církve
Autor, v letech 1984--2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností  na straně chudých tohoto světa, jeho úsilím o nastolení nových poměrů v církvi a o přehodnocení postoje církve k otázkám rodiny. Těchto tematických oblastí se týkají i doplňující články odborníků – ekonoma a politika Wolfganga Schüssela, sociálního etika Friedhelma Hengsbacha SJ a především biblicky hluboce a důsledně smýšlejícího představitele pravoslavné církve Bartholoaia I. Nedílnou součástí knížky jsou četné karikatury ze světového tisku, v nichž se odráží reakce veřejnosti na tohoto originálního a stále znovu překvapujícího papeže.