Hermeneutika mystéria – 2. díl

Hermeneutika mystéria – 2. díl

Pořad v souvislostech


Hermeneutika mystéria
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv
28. února 2016 Hermeneutika mystéria Autor: Jana Beránková

Ve druhém díle vzdělávacího cyklu s prof. Ctiradem Václavem Pospíšilem, ThDr. hovoříme o metodě v dogmatické teologii. 

Teologie jako celek patří mezi specificky interpretační vědy. Specificky proto, že v posledních desetiletích se ukazuje, že dokonce i v přírodních vědách hraje interpretace velmi významnou roli. Navíc platí, že věda jako taková existuje v lidské společnosti a má určitý společenský status, který má v posledním důsledku společenskovědní charakter. Lze tudíž tvrdit, že hermeneutický problém představuje, pochopitelně v diferencované podobě, jakousi duši veškerého vědního usilování člověka.

Stejně jako je každá věda vědou ve vlastním specifickém slova smyslu, tak také na základech všeobecné hermeneutiky si každý vědní obor, potažmo disciplína musí vypracovat svou specifickou hermeneutiku. To platí o teologii jako celku i o dogmatické teologii jako její součásti. Dogmatická teologie se zaobírá především obsahem víry (fides quae) a tento obsah nám dává v podobě symbolických a analogických výpovědí.

Víra představuje základní předporozumění, které dodává teologii status inteligence víry. Víra nás uvádí na základě duchovní zkušenosti do kontaktu s věřeným tajemstvím, které přesahuje všechny slovní výrazové formy.

Věda bývá vymezena metodou a metoda zase jejím základním předmětem. Hovořit o "předmětu" teologie se nezdá být příliš vhodné, protože v křesťanské teologii se zabýváme primárně Trojjediným Bohem. Hovořit o Bohu jako o "věci" je navíc velkým odchýlením se od pravé povahy reflektovaného mystéria. Proto hovoříme o hlavním zájmu teologie.

Hovořit o základním zájmu teologie je správné i proto, že Hospodin je zároveň nejhlubším subjektem teologie, tedy tím, kdo o sobě hovoří, kdo se zjevuje, kdo se daruje. Pojednání o hermeneutice víry se tudíž má v první řadě prolínat s tajemstvím Trojjediného, které slouží jako světlo, v němž vnímáme všechno ostatní v oblasti učení víry i života z víry.  (viz. čl. 234 KKC)

V tomto pořadu se více věnujeme pojmům Předporozumění a Hermeneutický kruh.

Knihu prof. Ctirada V. Pospíšila Hermeneutika mystéria - aneb struktury myšlení v dogmatické teologii vydalo nakladatelství Krystal OP spolu s Karmelitánským nakladatelstvím v roce 2005.

Třináctidílný cyklus vzdělávacích pořadů Hermeneutika mystéria natočil prof. Ctirad V. Pospíšil v roce 2016 ve Studiu Kristián. Redakčně připravila Jana Beránková. Jednotlivé pořady budou po premiérách postupně uloženy v Audioarchivu Proglasu.