Dějiny křesťanského výtvarného umění – 1. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 1. díl

V prvním pořadu vzdělávacího cyklu začneme tím, co křesťanskému umění předcházelo - od pravěku, přes Egypt a kultury Východu až k antice. Vzdělávací cyklus reprízujeme od 2. května 2019. Poslouchejte vždy ve čtvrtek od 16. hodiny.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt se narodil roku 1955 v Roudnici nad Labem, kde v letech 1970–1974 vystudoval Střední zemědělskou technickou školu. Tomuto oboru se věnoval i nadále a roku 1979 získal na Vysoké škole zemědělské v Praze titul Ing. V té době už se začal zabývat dějinami umění. V letech 1979–1983 absolvoval dálkové studium tohoto oboru na FF UK v Praze, které zakončil diplomovou prací na téma Ikonografie Krista ukřižovaného na vinném keři. Tatáž práce byla roku 1984 obhájena jako rigorózní (titul PhDr). Do roku 1990 pak pracoval v pražském nakladatelství Odeon jako redaktor literatury o výtvarném umění, poté se stal odborným asistentem a tajemníkem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zde působí dodnes, od roku 2006 ve funkci ředitele. V roce 1997 se habilitoval na FF UK prací Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, kterou o dva roky později vydalo nakladatelství Karolinum. Roku 2004 byl jmenován profesorem UK pro obor dějiny umění.

Působí či působil jako stálý i externí pedagog na řadě vysokých škol (mj. AVU, Katolická teologická fakulta UK, Filosofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aj.), je držitelem ceny Josefa Krásy, udělované Uměleckohistorickou společností v českých zemích, členem vědeckých rad řady institucí (mj. UK, Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea, Ústavu humanitních studií UJEP aj.) a redakční rady časopisu Umění, vydávaného Ústavem dějin umění AV ČR. Od roku 1985 publikoval na dvě stovky monografií a studií v českých i zahraničních (zejména německých, ale i polských či francouzských) sbornících a periodikách, pravidelně se účastní konferencí v  ČR, Německu a Polsku.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony