Hermeneutika mystéria – 10. díl

Hermeneutika mystéria – 10. díl

Pořad v souvislostech


Hermeneutika mystéria
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Hermeneutika mystéria - to je vzdělávací cyklus, kterým provází prof. Ctirad Václav Pospíšil, ThDr. V desátém pořadu dokončí výklad o  závaznosti výroků magisteria. 

V minulém i v tomto pořadu se věnujeme novému odstupňování závaznosti jednotlivých druhů výroků magisteria. Hovoříme o třech stupních – neboli koších v rozlišování závaznosti jednotlivých druhů výroků magisteria.

Do prvního koše spadají pravdy zjevené – dogmata. Buď jsou slavnostně prohlášena nebo vyplývají ze zjevení.

Ve druhém koši jsou pravdy nauky o víře a mravech, jež církev předkládá jako definitivní. A ty se dělí  -  a) na pravdy logicky vyplývající ze zjevení a  - za b) na pravdy prohlášené na základě historické potřeby nebo nutnosti.

Třetí koš obsahuje nauky, jež hlásá římský pontifik nebo kolegium biskupů při výkonu autentického magisteria.

V tomto desátém pořadu se věnujeme ještě třetímu koši, v němž najdeme například:  encykliky, adhortace, apoštolské listy, ale také promluvy papeže, pastýřské listy nebo i Katechismus katolické církve - KKC

Nauky spadající pod třetí odstavec („třetí koš“) jsou hlásány autentickým magisteriem římského papeže a jednotlivých biskupů. Nezapomínejme, že jednotliví biskupové se netěší z výsady neomylnosti, mají ji však jako celé kolegium ve spojení s Petrovým nástupcem (srov. LG 25). Nepřijímání této úrovně nauky s sebou nenese kvalifikaci bludu ani schizmatu. Mínění, které by bylo v rozporu s tímto stupněm magisteria, lze hodnotit jako mylné, opovážlivé či nebezpečné.

Je však třeba říct, že v záležitosti tzv. „třetího koše“ pravd samo magisterium v dějinách přistupovalo ke změnám.  V některých odborně odůvodněných případech může být odmítavý nebo kritický postoj ze strany teologů také žádoucí a církvi prospěšný. Kdyby například určití teologové v desetiletích bezprostředně předcházejících 2. vatikánskému koncilu ve věci pravd třetího koše projevovali pouze striktní poslušnost,  jen obtížně by došlo k té obnově, která se pak definitivně prosadila právě v jeho dokumentech.

Lze očekávat, že některé body nové metody hodnocení úrovní závaznosti výroků magisteria nelze považovat za absolutně definitivní a zcela vyjasněné a že se o nich ještě povedou odborné diskuse. To však nesmí znamenat, že bychom metodologii tří košů zcela odmítali.  Zavazuje nás  uctivé přilnutí rozumu a vůle k naukám třetího koše.

Významnou skupinu tvoří dokumenty, které nemají povahu magisteriálního textu. Jsou to dokumenty odborných komisí jako Papežská biblická komise, Mezinárodní teologická komise a Mezinárodní papežská Mariánská akademie.

Monografii prof. Ctirada V. Pospíšila  Hermeneutika mystéria vydalo nakladatelství Krystal a Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2005 ke 40. výročí ukončení 2. vatikánského koncilu.

Pořady vzdělávacího cyklu Radia Proglas připravila Jana Beránková. 

NyníKomorní hudba
Skladba: Dueto F dur pro violu a violoncello - Andante; Autor: Rolla Alessandro; Sóla: Besa Alexander - viola, Mosca Marco - violoncello
02:00Zrcadlo týdne
02:15Komentář týdne
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:43Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony