Hermeneutika mystéria – 10. díl

Hermeneutika mystéria – 10. díl

Pořad v souvislostech


Hermeneutika mystéria
Audioarchiv

Hermeneutika mystéria - to je vzdělávací cyklus, kterým provází prof. Ctirad Václav Pospíšil, ThDr. V desátém pořadu dokončí výklad o  závaznosti výroků magisteria. 

V minulém i v tomto pořadu se věnujeme novému odstupňování závaznosti jednotlivých druhů výroků magisteria. Hovoříme o třech stupních – neboli koších v rozlišování závaznosti jednotlivých druhů výroků magisteria.

Do prvního koše spadají pravdy zjevené – dogmata. Buď jsou slavnostně prohlášena nebo vyplývají ze zjevení.

Ve druhém koši jsou pravdy nauky o víře a mravech, jež církev předkládá jako definitivní. A ty se dělí  -  a) na pravdy logicky vyplývající ze zjevení a  - za b) na pravdy prohlášené na základě historické potřeby nebo nutnosti.

Třetí koš obsahuje nauky, jež hlásá římský pontifik nebo kolegium biskupů při výkonu autentického magisteria.

V tomto desátém pořadu se věnujeme ještě třetímu koši, v němž najdeme například:  encykliky, adhortace, apoštolské listy, ale také promluvy papeže, pastýřské listy nebo i Katechismus katolické církve - KKC

Nauky spadající pod třetí odstavec („třetí koš“) jsou hlásány autentickým magisteriem římského papeže a jednotlivých biskupů. Nezapomínejme, že jednotliví biskupové se netěší z výsady neomylnosti, mají ji však jako celé kolegium ve spojení s Petrovým nástupcem (srov. LG 25). Nepřijímání této úrovně nauky s sebou nenese kvalifikaci bludu ani schizmatu. Mínění, které by bylo v rozporu s tímto stupněm magisteria, lze hodnotit jako mylné, opovážlivé či nebezpečné.

Je však třeba říct, že v záležitosti tzv. „třetího koše“ pravd samo magisterium v dějinách přistupovalo ke změnám.  V některých odborně odůvodněných případech může být odmítavý nebo kritický postoj ze strany teologů také žádoucí a církvi prospěšný. Kdyby například určití teologové v desetiletích bezprostředně předcházejících 2. vatikánskému koncilu ve věci pravd třetího koše projevovali pouze striktní poslušnost,  jen obtížně by došlo k té obnově, která se pak definitivně prosadila právě v jeho dokumentech.

Lze očekávat, že některé body nové metody hodnocení úrovní závaznosti výroků magisteria nelze považovat za absolutně definitivní a zcela vyjasněné a že se o nich ještě povedou odborné diskuse. To však nesmí znamenat, že bychom metodologii tří košů zcela odmítali.  Zavazuje nás  uctivé přilnutí rozumu a vůle k naukám třetího koše.

Významnou skupinu tvoří dokumenty, které nemají povahu magisteriálního textu. Jsou to dokumenty odborných komisí jako Papežská biblická komise, Mezinárodní teologická komise a Mezinárodní papežská Mariánská akademie.

Monografii prof. Ctirada V. Pospíšila  Hermeneutika mystéria vydalo nakladatelství Krystal a Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2005 ke 40. výročí ukončení 2. vatikánského koncilu.

Pořady vzdělávacího cyklu Radia Proglas připravila Jana Beránková.