Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Kněz a znalec Písma Ezdráš a místodržitel perského krále Nehemiáš byli významnými postavami, které se podíleli na obnově života Judovců po propuštění z exilu v Babylonii.

I zde, jak už jsme se s tím setkali u předchozích knih, tvoří Ezdráš a Nehemiáš v původním hebrejském znění jeden celek. Jako Ezdráš jsou v řeckém překladu označeny dokonce tři. První dva jsou totožné s našimi knihami. Ezdráš III opakuje texty z knihy Ezdráš a připojuje např. texty o sporu pážat na dvoře perského krále. Tyto poslední texty vyšly i v českém překladu.

Po teologické stránce dává text obou knih důraz na obnovu náboženského života Židů v Judsku. Obnova chrámu napovídá, že hrál klíčovou roli. Na jeho stavbě se podílela celá obec. Úsilí o obnovené dodržování Tóry ale také vyžadovalo tvrdé zásahy do osobního života. Kdy se např. kněží museli rozvést se svými pohanskými manželkami anebo opustit kněžskou službu.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.