Úvod do knih Starého zákona

Vzdělávací cyklus na vlnách Proglasu představuje během 25 dílů všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavujeme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. Doc. Petr Chalupa přibližuje v závěru pořadu význam probírané knihy pro člověka žijícího v současnosti.

Úvod do knihy Ezechiel

Úvod do knihy Ezechiel

14. ledna 2019, 05:00

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka.

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

7. ledna 2019, 05:00

Jeremiáš především kritizuje modloslužbu a uctívání boha Baala a bohyně Aštarty. Tehdejší lidé byli pravděpodobně přesvědčeni, že když Hospodinu stále objevují, musí je chránit i navzdory jejich nevěrnosti.

Úvod do knihy Izaiáš

Úvod do knihy Izaiáš

31. prosince 2018, 05:00

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše.

Úvod do knihy Píseň písní

Úvod do knihy Píseň písní

24. prosince 2018, 05:00

Píseň písní je sbírkou různých básnických textů, ve kterých si muž a žena vyznávají lásku. Vzájemně si jakoby předávají slovo a na chvíli zazpívá i chór, který jako kdyby doprovázel tyto dva na svatbu.

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

17. prosince 2018, 05:00

Knihy Přísloví a Kazatel obsahují moudrost, která byla v době svého vzniku předávána především na královském dvoře. Obsahují ale i anonymní výroky, které se tradovaly mezi lidmi.

Úvod do knihy Žalmů

Úvod do knihy Žalmů

10. prosince 2018, 15:29

Kniha žalmů má pět dílů, pravděpodobně po vzoru Pentateuchu. Na závěr každého dílu přidává jejich redaktor doxologii, tedy chvalozpěv na Boha. Písně vznikaly asi na sklonku doby královské právě na královském dvoře.

Úvod do knihy Job

Úvod do knihy Job

3. prosince 2018, 05:00

Ve tarověké literatuře není vůbec kniha Job ojedinělá. Naopak, otázka utrpení člověka, které boží moc dopouští, zaměstnávala lidi velmi často.

Úvod do knih Makabejských

Úvod do knih Makabejských

26. listopadu 2018, 05:00

V knihách Makabejských máme popsány události, kdy řecký panovník začal zasahovat do řeckých zvyklostí již nepřijatelným způsobem, což vyvolalo ozbrojený odpor

Úvod do knih Rút a Ester

Úvod do knih Rút a Ester

15. listopadu 2018, 05:00

Texty na první pohled spojuje především to, že pojednávají o ženách. Podle jejich úmistění v kánonu ale u nich najdeme veliké rozdíly.

Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

8. listopadu 2018, 05:00

Kněz a znalec Písma Ezdráš a místodržitel perského krále Nehemiáš byli významnými postavami, které se podíleli na obnově života Judovců po propuštění z exilu v Babylonii.