Úvod do knihy Ezechiel

Úvod do knihy Ezechiel

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka.

Mezi vyhnanci prorokoval nejprve o tom, co vše zlého dělali jejich předci a oni sami proti Hospodinu. Pro tyto viny jsou nyní v zajetí.

Celá kniha má ale vyznít jinak. Jméno Ezechiel znamená v překladu z hebrejštiny: "Bůh pomohl". Vyvolený lid si má uvědomit, že Hospodin jim zůstává věrný. Přesto, že se jim nezdráhá vytýkat hříchy, pro které se dostali do vyhnanství. A skrze proroka vyzývá k pokání. Proto Ezechiel končí své prorokování slovy o naději a viděními obnoveného Jeruzaléma.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.