Úvod do knihy Ezechiel

Úvod do knihy Ezechiel

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Ekleziologie
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka.

Mezi vyhnanci prorokoval nejprve o tom, co vše zlého dělali jejich předci a oni sami proti Hospodinu. Pro tyto viny jsou nyní v zajetí.

Celá kniha má ale vyznít jinak. Jméno Ezechiel znamená v překladu z hebrejštiny: "Bůh pomohl". Vyvolený lid si má uvědomit, že Hospodin jim zůstává věrný. Přesto, že se jim nezdráhá vytýkat hříchy, pro které se dostali do vyhnanství. A skrze proroka vyzývá k pokání. Proto Ezechiel končí své prorokování slovy o naději a viděními obnoveného Jeruzaléma.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.