Úvod do teologie Trojjediného Boha - 5. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha - 5. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha. Výklad Prof. Ctirada Václava Pospíšila nad jeho monografií 'Jako v nebi, tak i na zemi'.

5. díl Meze a možnosti našeho vypovídání o Bohu. Ekonomická Trojice jako "podobenství" imanentní Trojice. Vzdělávací cyklus dogmatiky na vlnách Proglasu připravuje Jana Beránková. Premiéra každého nového dílu je v pondělí v 16 hodin.  

Už v minulém pořadu jsme se věnovali významným pojmům dogmatiky. Ekonomické a imanetní Trojici. V 5. díle rozvede Prof. C.V.Pospíšil kapitolu nazvanou "Meze a možnosti našeho vypovídání o Bohu". O imanetní Trojici. (V monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" ji nalistujeme od strany 110).

Pro lepší zamýšlení nad tématem zde uvedeme některé myšlenky:

Je třeba si položit otázku, jak je vlastně možné naše mluvení o imanetní Trojici, když lidské myšlení a naše slova nikdy nemohou mít nestvořený charakter ?

Naše mluvení o imanetní Trojici je trvalým úsilím o nemožné. V intelektuální oblasti se toto snažení odehrává podle pravidel , jejichž společný název zní "analogia entis". Hledáme krok tvrzení, popření a nejvyšší či absolutní míry.

Prvním limitem našeho teologického uvažování a mluvení o Trojjediném je zvěcňování a v jistém slova smyslu "znepřítomňování" Trojjediného. Bůh je totiž cele osobní a v Bohu není nic pouhou věcí. Není správné hovořit o Bohu jako o "předmětu"! Ptát se "Co je Bůh?" nemá odpověď  nejen proto, že Trojjediný nekonečně přesahuje lidský intelekt, ale také proto, že otázka je formulována nesprávně. Člověk intuitivně ví, že jakožto osoba přesahuje každou věc, a proto klanět se nějakému "bohu" jenž by nebyl osobou, nýbrž pouze věcí, nedává smysl. Nemůžeme se doopravdy klanět neosobnímu prvnímu  principu, ideji, kategorii. Správná formulace odvěké otázky tedy může znít pouze: "Kdo je Bůh?" - Augustin říká: "Když se jedná o Boha, pak je myšlení pravdivější než slova a skutečnost je zase pravdivější než naše myšlení." (Augustin,De Trinitate,7,4,7str.306-307)

Druhým limitem teologického mluvení o Bohu je skutečnost že o Otci, Synu a Duchu svatém v teologické reflexi nevyhnutelně hovoříme ve třetí osobě. Když rozprávíme, zpravidla platí, že "Já" a "Ty" se snoubí s přítomností dotyčných. Zatímco osoba označená jako "On" bývá obvykle nepřítomná. Takže jediný adekvátní způsob mluvení o Bohu je s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým.  -

Také nezapomínejme na to, že ty největší novozákonní výroky o Trojjediném jsou v zásadě velkými chvalozpěvy, tedy modlitbami. Velký teolog svatý Anselm se modlí:

"Nauč mě, Pane, jak tě mám hledat, a ukaž se mi, až se za tebou vydám. Vždyť tě nemohu hledat, když mě to nenaučíš, ani tě nemohu najít, když se mi neukážeš. Kéž tě má touha hledá a mé hledání kéž je touhou po Tobě. Kéž tě má láska nalézá a kéž tě v nalézání miluji."

Ekonomická Trojice jako "podobenství" imanentní Trojice. Tady připomene zvláště slavný výrok magisteria ohledně analogie jsoucna na 4. lateránském koncilu z roku 1215:

"Neboť mezi Stvořitelem a tvorem nelze hledat  takovou podobnost, která  by zároveň nebyla nepodobností ještě větší."

K paradoxu o současné podobnosti a nepodobnosti mezi Bohem a světem je třeba prezentovat i nesmírně důležitý text, v němž Tomáš Akvinský geniálně uchopil tři kroky, podle nichž se musí řídit naše vypovídání o Bohu.  Klasicky se tyto tři kroky nazývají via affirmationis, via negationis, via emanentiae. Tedy krok tvrzení, krok popření a krok nejvyšší nebo absolutní míry. ( příklad: Bůh je spravedlivý. Bůh není spravedlivý jako člověk. Bůh je spravedlnost sama.)

Premiéra pořadu v pondělí 02.11.2009

První repríza ze středy na čtvrtek pět minut po půlnoci

Druhá repríza v neděli 08.11.2009 v 10 hodin 30 minut