Katecheze v dějinách a současnosti, 16. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 16. díl

Katecheze má za úkol uvádět k modlitbě, ke křesťanské angažovanosti a také k životu ve společenství. Bez společenství by nemohla katecheze vůbec fungovat, jde o podstatnou podmínku pro katechezi. Za společenství běžně označujeme různá uskupení od pravidleně scházejících se skupinek lidí až po farní, dicézní či celocírkevní společenství. Jak tento pojem chápe katechetika se doslechnete v následujícím dílu našeho vzdělávacího cyklu.

O společenství hovoří často i církevní dokumenty. V nich autoři vycházejí z latinského slova communio, které označuje spíše určité druhy vztahů uvnitř církve než konkrétní skupinu věřících.

Společenství poskytuje zázemí, prostředí ke sdílení. Ve společenství věřících se může člověk projevovat bez překážek jako věřící. Mezi společenstvími ale existují velké rozdíly. Jednotliví členové do nich přicházejí s odlišnými očekáváními, představami a tedy i přístupy. Některým stačí scházení se, povídání, jiní chtějí třeba zařadit do programu i modlitbu nebo nějakou službu.

Aby se mohlo vytvořit autentické společenství, je nutné vynaložit velké úsilí a je úkolem katechety, aby přispíval k příznivému vývoji takového snažení. O problematice života ve společenství se doslechnete více 23. ledna 2012 v 16.00 hodin a nebo v reprízách 26. ledna v 00.05 a 29. ledna v 10.30.