Katecheze v dějinách a současnosti

Vzdělávací cyklus s doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. vás uvede do problematiky současné katecheze. V prvních dílech se podíváme na historický vývoj forem předávání víry. Poté se zaměříme na současné předpoklady pro výchovu ve víře, úlohu Božího slova v katechezi, základní úkoly katecheze a vztah mezi výukou náboženství ve škole a katechezí. Poslední díly vzdělávacího cyklu věnovaného katechetice budou patřit rozhovorům o novém pojetí křesťanské iniciace jak u dětí, tak u dospělých a spolupráci rodičů při katechizaci.

Katecheze v dějinách a současnosti – 25. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 25. díl

23. března 2012, 05:00

V závěrečném dílu vzdělávacího cyklu o katechetice si vám dovolíme nabídnout ukázku katecheze s biblickým textem. Naším hlavním tématem bude vztah mezi pokřtěným člověkem a Bohem a potažmo mezi křesťany vzájemně.

Katecheze v dějinách a současnosti – 24. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 24. díl

16. března 2012, 05:00

V předposledním dílu našeho vzdělávacího cyklu se zaměříme na katechezi s dospělými. Nejprve si uvedeme a vysvětlíme důvody, proč je taková katecheze aktuální. Poté se zmíníme o formách a typech katecheze s dospělými, abychom je dovedli rozlišit od přípravy na svátosti, duchovní obnovy apod.

Katecheze v dějinách a současnosti – 23. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 23. díl

9. března 2012, 05:00

O křesťanské iniciaci pokřtěných dětí se ještě do nedávné doby moc nemluvilo. Děti jsou připravovány na první zpověď, svaté přijímání nebo na biřmování. Ale to je pouze část křesťanské iniciace. Proces iniciace u dětí začal totiž už jejich křtem.

Katecheze v dějinách a současnosti – 22. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 22. díl

2. března 2012, 05:00

V předchozím dílu jsme se zabývali etapami křesťanské iniciace: předběžným katechumenátem a katechumenátem. Tentokrát bude řeč o dalších dvou etapách, tedy o bezprostřední přípravě na slavení iniciačních svátostí a o době po jejich slavení.

Katecheze v dějinách a současnosti – 21. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 21. díl

24. února 2012, 05:00

Proces křesťanské iniciace tvoří čtyři etapy: předběžný katechumenát, katechumenát, období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe a mystagogie. V tomto dílu vzdělávacího cyklu se zaměříme na první dvě etapy. Obě mají svoji specifickou náplň a nemají definovanou dobu trvání.

Katecheze v dějinách a současnosti – 20. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 20. díl

17. února 2012, 05:00

Iniciace znamená v doslovném překladu z latiny "vstupovat dovnitř". Jde tedy o proces vstupování člověka do určité skupiny nebo společenství. Pro křesťanskou iniciaci se člověk rozhoduje na základě toho, že uvěřil v Boha. Jejím cílem, pomocí svátostí křtu, biřmování, eucharistie a přípravy na tyto svátosti, je vyzrávání ve víře a ztotožnění se se společenstvím církve.

Katecheze v dějinách a současnosti – 19. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 19. díl

10. února 2012, 05:00

Katecheze byla do nedávna po tři staletí chápána jako systematická výuka víry. S tím souvisela i příprava dětí na přijetí svátostí. Proto dnes máme vypracované osnovy a postupy, jak pedagogicky přivést dítě ke svátostem. Výuka náboženství a katechese se ale liší jak ve svých účelech, tak ve svých cílech.

Katecheze v dějinách a současnosti – 18. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 18. díl

3. února 2012, 05:00

Řekne-li se katecheze, většina si představí, že jde o výuku náboženství na škole. Ve skutečnosti je ale mezi výukou náboženství a katechezí rozdíl. Přirozeným prostředím pro provádění katecheze je křesťanské společenství, proto škola pro ni není zrovna vhodným místem. Církev již  ve svých dokumentech v posledních deseti letech mezi katechezí a náboženstvím na škole rozlišuje.

Katecheze v dějinách a současnosti – 17. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 17. díl

27. ledna 2012, 05:00

Víra člověka není jen jeho soukromou záležitostí. Katecheze je vlastní činnost církve, a to církve jako společenství. Proto je katechetické působení účinné jen do té míry, do jaké je církev společenstvím. V běžném životě se církev stává společenstvím tam, kde se shromažďuje, aby naslouchala Božímu slovu, slavila eucharistii a jejich působením se neustále obnovovala. Aby taková činnost měla také plody může a má přispívat katecheze.

Katecheze v dějinách a současnosti – 16. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 16. díl

20. ledna 2012, 05:00

Katecheze má za úkol uvádět k modlitbě, ke křesťanské angažovanosti a také k životu ve společenství. Bez společenství by nemohla katecheze vůbec fungovat, jde o podstatnou podmínku pro katechezi. Za společenství běžně označujeme různá uskupení od pravidleně scházejících se skupinek lidí až po farní, dicézní či celocírkevní společenství. Jak tento pojem chápe katechetika se doslechnete v následujícím dílu našeho vzdělávacího cyklu.

Katecheze v dějinách a současnosti – 15. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 15. díl

13. ledna 2012, 05:00

Některé úkoly katecheze jsou výslovně formulovány učitelskou službou církve v dokumentu Všeobecné katechetické direktorium. V následujících dílech si projdeme téměř všechny. Jako první uvedeme úkol podporovat člověka na jeho cestě obrácení a pomáhat mu s obnovou jeho obrácení, který vychází z potřeby vyjádřit vědomou a svobodnou odpověď člověka Bohu.

Katecheze v dějinách a současnosti – 14. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 14. díl

6. ledna 2012, 05:00

Přestože bychom mohli některé věřící označit jako "praktikující", neznamená to automaticky, že vyzrávají ve víře. Zrání ve víře závisí především na motivaci. Pokud je motivací výkon (splnění náboženských povinností), nejde o skutečný osobní vztah, ale spíše obchodní: "Mám vůči Bohu splněno a On mne odmění."

Katecheze v dějinách a současnosti – 13. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 13. díl

30. prosince 2011, 05:00

S novým pojetím katechetické odpovědnosti se mění i pojetí katechetického přístupu. Katecheté již nejsou učiteli nebo duchovními vůdci v klasickém slova smyslu ale průvodci. Doprovází obráceného člověka na cestě víry směrem ke zralosti. Více uslyšíte 2. ledna 2011 v 16.00 hodin (a nebo v reprízách 5. ledna v 00.05 a 8. ledna v 10.30).

Katecheze v dějinách a současnosti – 12. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 12. díl

16. prosince 2011, 05:00

Výraz "předávání víry", zvláště vůči mladé generaci, je problematický. Nejde totiž o pouhé předávání obsahu víry. V církvi se hledají způsoby, jak zprostředkování víry oživit, přizpůsobit dnešní době. Současná katechetika vidí východisko v novém pojetí katechetické odpovědnosti.

Katecheze v dějinách a současnosti – 11. díl

Katecheze v dějinách a současnosti – 11. díl

9. prosince 2011, 05:00

Katecheze slouží Božímu slovu, které hlásá a vykládá a také slouží člověku, tím že mu pomáhá na jeho cestě víry. Co je to ale víra? Dnes se jedná o velmi široký pojem. Je potřeba rozlišovat mezi přirozenou, náboženskou a křesťanskou vírou. Učiníme tak v tomto dílu vzdělávacího cyklu.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony