Katecheze v dějinách a současnosti, 22. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 22. díl

V předchozím dílu jsme se zabývali etapami křesťanské iniciace: předběžným katechumenátem a katechumenátem. Tentokrát bude řeč o dalších dvou etapách, tedy o bezprostřední přípravě na slavení iniciačních svátostí a o době po jejich slavení.

Slavení iniciačních svátostí předchází etapa, kterou církev nazývá obdobím očišťování a zasvěcováním do křesťanské praxe. Zpravidla toto období odpovídá postní době, kdy se všichni křesťané připravují na obnovu křestního vyznání o Velikonocích. Katechumeni ale ještě nemají co obnovovat. Proto je pro ně stěžejní duchovní příprava. Podporuje ji i liturgie specifickými obřady (skrutinia, svěřování pokladu církve).

Přijetím iniciačních svátostí ale katecheze nekončí. Pro dospělé po křtu, biřmování a přijetí eucharistie začíná čtvrtá etapa nazvaná mystagogie. Jde o období prohlubování vztahu ke Kristu. Ideálním časem pro novokřtěnce je velikonoční doba. Pečovat o vztah k Bohu je ale důležité při každé katechezi. Proto by každá ketecheze měla mít určitý mystagogických charakter.

Jak se na tuto problematiku dívá doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., se dozvíte v pondělí 5. března 2012 v 16.00 hodin (a nebo v reprízách 8. března v 00.05 a 11. března v 10.30).